За връзка с нас: 0 700 1 1234

Личен виртуален кабинет

 • Пълноценна работа и срещи 1:1 от дома в кризисната ситуация
 • Защитен персонален достъп до документи и материали
 • Електронно подписване на документи
 • Виртуални срещи 1:1 както с колеги, така и с външни за организацията лица

Заседателна зала
(виртуална и хибридна)

 • Участие в онлайн групови срещи и заседания отвсякъде и по всяко време
 • Защитен персонален достъп до документи и материали
 • Електронно подписване на протоколи от заседания
 • Съвместна работа в екипи по отделни задачи и дейности
 • Ефективна връзка между в реална зала и виртуална такава

Електронен подпис и идентификация

 • Интеграция с модула за електронна идентификация и автентикация, поддържан от държавна агенция „Електронно управление“
 • Позволява идентификация и оторизация чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) - включително и с облачните решения на „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД
 • Предоставя идентификация и оторизация чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ
 • Можете да използвате вашия вътрешноведомствен електронен подпис за идентификация и електронно подписване на протоколи от заседания и други документи

Техническо оборудване

 • Професионална слушалка с микрофон (работи с мобилно устройство и компютър)
 • Конферентен бокс „All in One“ за връзка между физическа зала и виртуална зала в eGov-Box платформата на институцията.
 • Kриптиращо устройство за end-to-end защита на връзките ви